Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep;
Ondernemer: Hart voor dragen
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
Dag: kalenderdag.
Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen zoals opgenomen in dit document.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Hart voor dragen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) in Breda: 63738791
Telefoonnummer: 06-25024244 maandag t/m vrijdag 9:00 – 17:30 en 19:00 - 21:00, zaterdag 9:00 tot 17:30
E-mailadres: hartvoordragen@gmail.com
KvK-nummer: 63738791
Btw-identificatienummer: NL196215845B02
Hart voor dragen is aangesloten bij de Vereniging van draagdoekconsulenten (VDC)

Artikel 3 – Toepasselijkheid / uitvoering
3.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Hart voor dragen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2. Indien de Consument in zijn opdracht of bestelling bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van-, of niet voorkomen in deze voorwaarden, zijn deze voor Hart voor dragen alleen bindend, als en voor zover deze door Hart voor dragen schriftelijk zijn aanvaard.
3.3. Hart voor dragen is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.

Artikel 4 – Aanbiedingen
4.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2. Als blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Consument verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Hart voor dragen het recht de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, dan wel de prijzen aan te passen.
4.3. Aanbiedingen van Hart voor dragen zijn geldig voor op http://www.hartvoordragen.nl aangegeven termijn.

Artikel 5 – Prijzen
5.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
5.2. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
5.3. Hart voor dragen behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen in geval van typefouten.
5.4. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Voorgenoemde wordt tijdens de bestelprocedure en op de website duidelijk aan de Consument medegedeeld.

Artikel 6 – Overeenkomst / levertijd
6.1. De overeenkomst gaat in op het moment waarop de bestelling door Hart voor dragen per e-mail aan de Consument wordt bevestigd.
6.2. Zodra de betaling door Hart voor dragen is ontvangen, stuurt Hart voor dragen de bestelling zo spoedig mogelijk toe.
6.3. De Consument heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Hart voor dragen binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
6.4. De bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor consumenten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.5. De kosten voor het terugzenden van het artikel zijn voor rekening van de Consument.
6.6. Artikelen die worden geretourneerd, dienen compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn en in de originele verpakking te worden geretourneerd.
6.7. Artikelen die speciaal voor de Consument besteld zijn of voor de Consument op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd.
6.8. Hart voor dragen is nimmer aansprakelijk voor enige schade, (diefstal of verlies daaronder begrepen) die bij terugzending aan de verpakking of het artikel ontstaat. We raden u aan om artikelen altijd ’verzekerd’ retour te zenden.
6.9. Indien artikelen niet voorradig zijn en een korte levertijd (binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling) niet haalbaar is, dan neemt Hart voor dragen contact met de Consument op.
6.10. Levering geschied zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.11. Indien de levertijd onvoorzien langer dan 30 dagen duurt, worden eventueel gedane betalingen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen aan de Consument terugbetaald.
6.12. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met Hart voor dragen gesloten overeenkomst te ontbinden, geldt niet voor afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.13. Zodra de te leveren artikelen op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze artikelen betreft, over op de Consument.
6.14. Hart voor dragen verwerkt de gegevens exact zoals opgegeven door de Consument.
6.15. Kosten, ontstaan door het onjuist aanleveren van gegevens, zijn voor rekening van de Consument.
6.16. Hart voor dragen is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van bestellingen door fouten bij PostNL of de Consument.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1. Zolang Consument geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van Hart voor dragen.

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden
8.1. Betaling door de Consument vindt plaats op de in de bestelprocedure of elders op de website door Hart voor dragen aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 7.3.
8.2. In geval van betaling tegen factuur dient de Consument binnen acht dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Hart voor dragen een andere termijn is aangegeven.
8.3. In geval van te late betaling heeft Hart voor dragen het recht, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Hart voor dragen is ontvangen en, na ingebrekestelling, de vordering ter incasso over te dragen aan een derde.
8.4. Consument zal alle kosten vergoeden die gemaakt moeten worden om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1. Hart voor dragen aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Hart voor dragen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. De totale vergoeding voor directe schade zal nooit meer bedragen dan de feitelijke waarde van de zending.
9.3. Aansprakelijkheid van Hart voor dragen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfstagnatie, is uitgesloten.
9.4. Buiten de in artikel 9.2 genoemde gevallen rust op Hart voor dragen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
9.5. De in artikel 9.2 genoemde maximumbedragen vervallen, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet door - of grove schuld van Hart voor dragen.
9.6. De aansprakelijkheid van Hart voor dragen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts, indien de Consument Hart voor dragen onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Hart voor dragen ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Hart voor dragen in staat is adequaat te reageren.
9.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Hart voor dragen meldt.
9.8. De Consument vrijwaart Hart voor dragen voor alle aanspraken van derden.

Artikel 10 – Overmacht
10.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Hart voor dragen door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Hart voor dragen kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11 – Garantie
11.1. Voor verkochte en geleverde artikelen met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandelsgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. De Consument komen de rechten toe zoals die in Boek 7, titel 1, afdelingen 1 – 7 Burgerlijk Wetboek zijn opgenomen.
11.2. Bij alle zaken waarvoor geen speciale garantie, zoals in lid 1 vermeld, bestaat, kan de Consument bij Hart voor dragen reclameren op grond van artikel 13.

Artikel 12. Privacy
12.1. Hart voor dragen zal de persoonsgegevens van Consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring, die op deze website staat vermeld.
12.2. Hart voor dragen neemt de Wet bescherming persoonsgegevens in acht.

Artikel 13. Klachten
13.1. Indien het afgeleverde artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient de Consument, binnen een termijn van 30 dagen na ontdekking hiervan, Hart voor dragen in kennis te stellen.
13.2. Indien Hart voor dragen de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Consument de relevante artikelen gerepareerd, vervangen of vergoed.
13.3. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de Consument betaalde prijs voor het betreffende artikel.
13.4. Een klacht schort de verplichtingen van de Consument niet op.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
14.2. Geschillen tussen de Consument en Hart voor dragen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Hart voor dragen te leveren of geleverde artikelen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
14.3. Partiële nietigheid:Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.